i‑Learner Education Centre

News

劍橋英語及倫敦聖三一課程授課時間及考試日期

有意報讀劍橋英語及倫敦聖三一課程或考試的家長,敬請留意課程的授課時間及考試日期。

劍橋英語時間表

劍橋英語時間表

倫敦聖三一課程時間表

倫敦聖三一課程時間表